Beth yw MADE Cymru?

Mae MADE Cymru yn gyfres o brosiectau a ariennir gan yr UE a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Gall ein cyrsiau a achredwyd gan brifysgolion a'n cynllun cymorth busnes dan arweiniad arbenigwyr helpu unigolion a sefydliadau i addasu i heriau Diwydiant 4.0.

Drwy alluogi gweithgynhyrchwyr Cymru i fanteisio ar y technolegau uwch diweddaraf, mae ein tri phrosiect craidd yn helpu i sicrhau newid aflonyddgar i ddiwydiant cynhyrchu Cymru tra'n annog cydweithio a thwf i fusnesau yng Nghymru.

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ein cyfleusterau

Wedi’i lleoli yn ein Canolfan Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM) yn Abertawe, mae’r tîm Peirianneg Dylunio Uwch yn hyfforddi gweithwyr gweithgynhyrchu proffesiynol i fanteisio ar dechnolegau cynhyrchu megis argraffu 3D, mowldio drwy chwistrellu a chastio gwactod. Mae ein cyfleusterau cynhyrchu ac ymchwil yn addas ar gyfer amrywiaeth o sectorau, o awyrofod a modurol i feddygol a deintyddol.

Mae’r cyrsiau a gynigiwn i unigolion yn cael eu haddysgu ar-lein yn bennaf drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir, gyda myfyrwyr yn cael eu hannog i gymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau y maent yn eu datblygu yn eu rolau presennol. Mae ein rhaglenni wedi’u llunio i gyd-fynd ag oriau gwaith nodweddiadol cyflogwyr er mwyn osgoi tynnu sylw oddi wrth gynhyrchu o ddydd i ddydd.

Mae Diwydiant 4.0
wedi cyrraedd

Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol, a elwir hefyd yn Ddiwydiant 4.0, yn arwain at newid aflonyddgar eang i’r ffordd y mae busnesau’n dylunio ac yn cynhyrchu cynhyrchion. I’r rhai sy’n barod i groesawu technolegau arloesol, mae hyn yn gyfle cyffrous. Gall MADE Cymru eich helpu i arfarnu eich gweithrediadau a diogelu eich busnes at y dyfodol drwy fanteisio ar bopeth sydd gan Ddiwydiant 4.0 i’w gynnig.

Learn More

Bydd y cyrsiau hyn yn cyflwyno pobl i bynciau newydd, pob un yn ymwneud â thechnolegau Diwydiant 4.0. Bydd hyn yn galluogi cyfranogwyr o bob rhan o Gymru i ddatblygu’r sgiliau sy’n gynyddol bwysig i dwf, arloesedd a gwydnwch busnesau. Mae’n bwysig bod pobl yn cael cyfleoedd parhaus i ddysgu, ac mae’r fenter ragorol hon, dan arweiniad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn dod â chwricwlwm a arweinir gan y diwydiant a dysgu ar-lein cyfunol ar ei gilydd gan ei gwneud yn hawdd i unrhyw un gael mynediad ato

Mark Thomas, Rheolwr Safle, Energizer UK

Roedd y gymysgedd o theori ac elfennau ymarferol o sut i reoli arloesedd yn gwneud y cwrs yn hygyrch iawn ar lefel bersonol – ac yn cyflwyno posibiliadau newydd ar unwaith ar gyfer cymhwyso’r wybodaeth yn uniongyrchol i’r Cwmni. O ganlyniad, roedd hyn yn annog llif newydd o optimistiaeth i symud Arloesedd o fewn y Cwmni i’r lefel nesaf.

Jon Jolley, Rheolwr Gyfarwyddwr, SRM Engineering Ltd

Mae cael mynediad i’r lefel hon o gymorth ac arbenigedd yn arbennig o bwysig yn y cyfnod heriol hwn. Yn Eddyfi Technology rydym wedi ein lleoli ein hunain i ddiogelu’r busnes yn ystod y pwysau economaidd presennol ac rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau datblygu, fel ein bod yn dod allan o’r argyfwng hwn gyda phortffolio cynnyrch cryfach. Mae’r prosiect hwn yn bwysig iawn i’n busnes yn y dyfodol ac rydym yn llawn cyffro am ddarparu ateb i un o’r prif fygythiadau uniondeb o fewn diwydiant ar hyn o bryd.

Stuart Kenny, Rheolwr Cyffredinol, Eddyfi Technologies

Am gyfnod CYFYNGEDIG, rydym yn falch iawn o allu cynnig lleoedd wedi’u hariannu’n llawn (ar gyfer busnesau cymwys) ar ein cyrsiau diwydiant a gynlluniwyd yn benodol i uwchsgilio eich gweithlu i’ch cadw ar y blaen i’ch cystadleuwyr.

DYSGU MWY

Byddwch yn rhan o ddyfodol Cymru

Er mwyn i economi Cymru ffynnu, mae’n hanfodol bod ein gweithgynhyrchwyr yn gyfarwydd iawn â sut i ddefnyddio’r technolegau aflonyddgar diweddaraf. Cysylltwch heddiw i gael gwybod sut y gall MADE Cymru eich helpu chi a’ch gweithlu i lywio heriau a chyfleoedd Diwydiant 4.0.