Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Cliciwch ar enw’r prosiect isod am y cwestiynau perthnasol

Mae gan ein staff brofiad sylweddol o gyfieithu ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd yn llwyddiannus. Mae gan y tîm flynyddoedd lawer (dros 20 mlynedd) o brofiad o reoli portffolio amrywiol o brosiectau yn llwyddiannus, gan gynnwys Datblygu Cynnyrch, Prototeip a Gweithgynhyrchu Swp yn ogystal â rheoli prosiectau a ariannwyd fel Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, prosiectau a ariennir gan Ewrop a phrosiectau Cyngor Ymchwil y DU.

Mae cyllid Peirianneg Dylunio Uwch ar gael tan Ionawr 2022.

Mae amrywiaeth eang o gwmnïau gweithgynhyrchu yn manteisio ar y cymorth hwn gan gynnwys bwyd, iechyd, creadigol, hamdden, modurol, tecstilau, awyrofod, meddygol, y cyfryngau, NDT, Olew a Nwy ac adeiladu.

Ie – Fodd bynnag, byddai’r tîm yn hapus i drafod gyda chi a hwyluso cyflwyniadau i gydweithwyr yn y Brifysgol neu eich cyfeirio at raglenni addas eraill.

Bydd gan bob prosiect gytundeb yn ei le sy’n ymdrin â materion fel hawliau eiddo deallusol (IP). Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y Brifysgol yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Brifysgol, a bydd y cwmni yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Cwmni. Fodd bynnag, nodwch y bydd pob prosiect yn cael ei ystyried a’i gytuno gyda chwmnïau fesul achos unigol.

Mae ein canolfan ymchwil yn gartref i gyfres o dechnolegau gan gynnwys:
 • Argraffu 3D mewn metel a resinau (Toddi Pelydrau Electron (EBM) a Stereolithograffeg (SLA))
 • Technoleg Aml jet HD
 • Sganio 3D/Peirianneg Wrth Gefn
 • Castio Gwactod
 • Optimeiddio Topoleg/Cymwysiadau Dylunio Cynhyrchiol
 • Optimeiddio ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp
 • Dadansoddiad Strwythurol/Straen (FEA)
 • Dylunio ar gyfer Dulliau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Datblygu cynnyrch o’r diwedd i’r diwedd yn gyflawn
 • Mae pecynnau meddalwedd yn cynnwys: Ansys, Solidworks, Artec 3D, Geomagic Design X

Bydd y prosiectau’n amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel graddfa a chymhlethdod, fodd bynnag, fel arfer ni ddylai cam 1 gymryd mwy na 14 diwrnod a cham 2 rhwng 6 wythnos a 6 mis.

Mae Peirianneg Dylunio Uwch wedi’i rannu’n 3 cham:
 • Cam 1 – Dadansoddiad wedi’i Deilwra o Anghenion: Rydyn ni’n gweithio gyda chi i ddeall yn llawn yr heriau ac i gwmpasu prosiect R&D effeithiol.
 • Cam 2 – Prosiect Prototeip: prosiect ymchwil ar y cyd lle mae technolegau, deunyddiau a dulliau newydd yn cael eu profi am hyfywedd.
 • Cam 3 – Defnyddio Technoleg: eich cynorthwyo i drosi camau 1 a 2 yn newid gweithredol ystyrlon.

Nid oes cost ariannol i’r busnesau sy’n cymryd rhan, fodd bynnag, disgwylir i gwmnïau wneud cyfraniadau i’r prosiect mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys amser ac adnoddau staff er mwyn sicrhau cydweithio effeithiol a phontio o ran ymchwil.

Mae dros 99% o gwmnïau yng Nghymru wedi’u categoreiddio fel busnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh). Diffinnir BBaCh fel mentrau sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr ac sydd â throsiant blynyddol o lai na €50,000,000.

Mae gan Peirianneg Dylunio Uwch ffocws clir ar weithio gyda busnesau bach a chanolig yn y gadwyn gyflenwi i wireddu manteision technolegau peirianneg uwch.

Rhaglen 3 blynedd a ariennir gan yr UE sydd wedi’i chynllunio i gynnig cymorth ymarferol i helpu busnesau i ddefnyddio technolegau gweithgynhyrchu uwch.

Mae MADE yn gyfres o brosiectau a ariennir gan Ewrop a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) drwy ei chanolfan ymchwil ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM).

Mae’r elfennau a addysgir yn cael eu cyflwyno’n fyw ac ar-lein gyda dysgu cyfunol bob prynhawn dydd Gwener. Felly, os oes gennych fynediad at gyfrifiadur/gliniadur gallwch ymuno o unrhyw le.

2 awr i bob modiwl

Caiff pob sesiwn ei recordio; felly, os byddwch yn colli gwers am unrhyw reswm, yna bydd gennych fynediad llawn at yr holl adnoddau ar-lein i’ch galluogi i ddal i fyny ar adeg addas.

Gellir asesu’r gofynion mynediad ar sail unigol a rhoddir ystyriaeth i brofiad blaenorol. Ar gyfer modiwl lefel 5 Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 mae cymhwyster lefel 3 o leiaf yn ddymunol. Cysylltwch â ni i drafod hyn.

Dysgu byw a rhyngweithiol ar-lein. Byddwch hefyd yn gallu defnyddio adnoddau ar-lein a chael mynediad i lyfrgell.

Mae ein holl fodiwlau/cyrsiau wedi eu hachredu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Mae PCYDDS yn cynnig cymorth 24 awr dros y ffôn ar gyfer materion TG i’r holl fyfyrwyr ar bob rhaglen. Hefyd, mae gan dîm MADE aelod o staff sydd ar gael i gefnogi – dyddiau’r wythnos 8am – 4:30pm dros y ffôn, ar e-bost ac ar Teams.

Rhaid i’ch sefydliad fod wedi’i leoli yng Nghymru neu, fel gweithiwr, rhaid eich bod yn byw yng Nghymru Nid yw maint y cwmni wedi’i gyfyngu i BBaChau, mae cwmnïau mawr a microfusnesau hefyd yn gymwys.

Ydy, mae gennym dîm cyllid a chydymffurfiaeth a all gysylltu â chi’n uniongyrchol i gadarnhau eich statws. Os nad ydych yn gymwys i dderbyn cyllid, gallwch barhau i wneud y cwrs ond bydd ffi.

Cysylltwch â MADE@uwtsd.ac.uk ac fe fydd un o’r tîm yn eich helpu. Gallwn hefyd gynnal sesiwn ar-lein gyda chi i drafod y broses gyda chi.

Cysylltwch â ni a gallwn anfon gwybodaeth benodol am y cyrsiau. Gallwch hefyd drafod y modiwlau gydag un o’n darlithwyr arbenigol yn y diwydiant.

Wedi’i gynllunio gyda diwydiant, ar gyfer diwydiant – mae’n canolbwyntio ar sicrhau budd economaidd gwirioneddol. Gallwch chi yn llythrennol ddysgu ar ddydd Gwener ac yna ei ddefnyddio yn eich gwaith ar y dydd Llun.

Na, mae wir yn seiliedig ar waith.

Mae Mynd a Dod Fel y Mynnoch yn eich galluogi i fynd i mewn a gadael ar bwyntiau mynediad ac ymadael diffiniedig.

Bydd – mae llawer o arbenigwyr o’r diwydiant o gefndiroedd academaidd a diwydiant yn cyfrannu at y gwaith.

Rydym yn denu amrywiaeth eang o sectorau – bwyd, iechyd, moduro, tecstilau ac ati. Pob un o feintiau amrywiol o fawr i ficro.

Dydyn ni ddim wedi cael cadarnhad am hyn ond rydyn ni’n argymell eich bod yn cofrestru cyn i’r cynnig ddod i ben.

Na, dyna fantais darparu ar-lein.

Os cofrestrwch chi ar gyfer gradd feistr lawn nawr, mae’r cynnig wedi’i ariannu’n llawn yn eich cwmpasu waeth faint o amser y mae’n ei gymryd i chi ei gwblhau.

Mae nifer o bwyntiau mynediad wedi’u cynllunio yn ystod y flwyddyn, a disgwylir i’r cohort nesaf ddechrau ym mis Medi 2020. Fodd bynnag, os bydd digon o alw, yna gellir trefnu dyddiadau cychwyn yn gynt.

No FAQs where found matching your search criteria.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech sgwrsio ag aelod o dîm MADE Cymru am unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â ni.

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.