Sut all MADE Cymru helpu eich busnes? Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiadau Cwestiwn ac Ateb

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae MADE Cymru yn gyfres o dri phrosiect sydd wedi’u cynllunio i helpu busnesau yng Nghymru i fanteisio ar bŵer technolegau arloesol er mwyn hybu cynhyrchiant.

Yn gryno, y tri phrosiect yw:

Peirianneg Dylunio Uwch – cyfle i BBaCh ym maes gweithgynhyrchu yng Nghymru gydweithio ag arbenigwyr i gael gafael ar dechnolegau, technegau, deunyddiau a sgiliau gweithgynhyrchu uwch er budd eu cwmni. Mae ein tîm yn gweithio gyda busnesau i chwilio am ffyrdd newydd arloesol o ddatblygu a chynhyrchu cynhyrchion newydd ac i ddarganfod a gweithredu prosesau newydd.

Uwchsgilio ar gyfer y Diwydiant 4.0 – dewiswch rhwng fodiwlau byr neu weithio tuag at Radd Meistr. Drwy ddysgu cyfunol ar-lein, mae’n ceisio arfogi dysgwyr â sgiliau i wella cystadleurwydd, cael gafael ar dechnolegau newydd i wella cynhyrchion a phrosesau, cynyddu dealltwriaeth o sut i leihau gwastraff a chost.

Meistr Arloesi Rhyngwladol – dewiswch rhwng modiwlau byr neu weithio tuag at Radd Meistr. Drwy ddysgu cyfunol ar-lein mae’r cwrs gwirioneddol ryngwladol hwn yn addysgu pwysigrwydd bod yn gwmni arloesol a sut y gall hyn effeithio’n gadarnhaol ar gynaliadwyedd, cynhyrchiant ac elw. Mae’n ymdrin â phynciau fel rheoli arloesedd, gyrwyr technoleg busnes a datblygu cynnyrch.

Ar hyn o bryd, mae’r rhain i gyd yn cael eu HARIANNU’N LLAWN (ar gyfer busnesau cymwys) ac rydyn ni’n annog sefydliadau i ymrwymo er mwyn manteisio ar y cyfleoedd gwerthfawr hyn

Oherwydd yr ymateb cadarnhaol i’r prosiectau, mae tîm MADE Cymru wedi bod yn cynnal rhai sesiynau gwybodaeth ar-lein drwy Zoom i ateb cwestiynau a all fod gan sefydliadau am y tair rhaglen. Mae hefyd yn gyfle i gyfarfod â’r tîm.

Isod, ceir manylion am y ddau ddigwyddiad nesaf, gyda dolenni i gofrestru.

9:30am Awst 4
https://zoom.us/meeting/register/tJAuc6trDIiEtL92fWGWZWUrpNx26KgfUJE

9:30am Awst 19
https://zoom.us/meeting/register/tJckdmvqj4oGdFir5dRKTqWyB2j7WZOtnhR

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau sy’n cynnwys gwybodaeth am ymuno â’r cyfarfod.

Yn y cyfamser, gallwch e-bostio MADE@uwtsd.ac.uk am fwy o wybodaeth neu anfon cwestiwn aton ni y gallwn ei ateb yn y sesiwn/sesiynau.

Mae MADE Cymru yn gyfres o dair rhaglen a gynlluniwyd i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ddatblygu sgiliau ymchwil cydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/yn llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.