Myfyriwr darlunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â thîm MADE Cymru fel intern newydd

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae MADE Cymru yn falch o groesawu Ben Deere i’r tîm. Mae Ben yn fyfyriwr darlunio ail flwyddyn sy’n astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant .

Bydd Ben yn gweithio’n agos gyda thîm addysgu MADE Cymru i gynhyrchu delweddau ar gyfer cyrsiau Rheoli Arloesedd ac Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0. Defnyddir delweddau, animeiddiadau a fideos yn aml i gyfathrebu ac egluro rhai o’r pynciau allweddol a drafodir yn y modiwlau. Mae defnyddio ffyrdd creadigol o addysgu yn grymuso dysgwyr ac athrawon i fynegi syniadau mewn ffyrdd unigryw a chofiadwy. Profwyd hefyd ei fod yn ysgogi galluoedd meddyliol dychmygus mewn myfyrwyr.

Buom yn siarad â Ben am ei gwrs a hefyd yn gofyn iddo am ei rôl newydd:

“Dewisais ddilyn darlunio ar lefel prifysgol gan fod darlunio wastad wedi bod yn rhan fawr o fy mywyd, ac mae troi fy angerdd yn yrfa yn bwysig i mi. Y peth rwy’n ei garu fwyaf am ddarlunio yw cymryd syniadau haniaethol a’u troi’n ffurfiau cyfathrebu effeithiol sy’n gynhwysol i bawb. Apeliodd interniaeth MADE Cymru ataf gan fy mod yn hoffi’r syniad o ddefnyddio arfer creadigol mewn prosiect sy’n cefnogi gweithgynhyrchwyr yng Nghymru. Mae gweithio fel intern gyda’r tîm yn gyfle gwych i weithio i gwmni proffesiynol a bydd yn bendant yn fy helpu yn fy ymdrechion yn y dyfodol. Fy nod yn y pen draw yw gweithio’n llawn amser fel darlunydd llawrydd ac ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid a chwmnïau. Y tu allan i’r gwaith ac astudio, rwy’n hoffi’r awyr agored ac yn mynd ar deithiau cerdded hir ar y traeth gyda fy nghariad a’i chi.”

Dywedodd Graham Howe sy’n dysgu ar y cwrs Uwchsgilio i Ddiwydiant 4.0, “Mae defnyddio offer addysgu creadigol yn ein galluogi i ddatrys problemau’n fwy agored gydag arloesedd. Mae’n agor y meddwl ac yn ehangu ein safbwyntiau. Mae’r sector gweithgynhyrchu wir wedi dangos creadigrwydd ac arloesedd yn y ffordd y mae wedi ymateb i Covid-19 – mae’n gwneud synnwyr i wella’r meddylfryd hwn yn y ffordd rydym yn addysgu ein myfyrwyr. Rydym yn gyffrous iawn am Ben yn ymuno â’r tîm – nid yn unig am ei fod yn dalentog ond oherwydd y bydd yn dod ag egni creadigol ffres hefyd.”

Dywedodd Jonathan Williams, darlithydd Darlunio BA yn Y Drindod Dewi Sant, “Mae hwn yn gyfle gwych i Ben. Rydym bob amser yn ceisio rhoi sgiliau cyflogadwyedd i’n myfyrwyr i ddangos iddynt wahanol ffyrdd y gallant gymhwyso eu meysydd pwnc i yrfaoedd yn y dyfodol. Mae hyn yn dangos y gellir cymhwyso meddwl yn greadigol i bob sector diwydiant a gall wella’n wirioneddol sut mae busnes yn meddwl. Rydym yn awyddus i weld y gwaith y mae Ben yn ei gynhyrchu ar gyfer y prosiect.”

Dywedodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau, “Rwy’n falch bod Ben wedi cael y cyfle hwn. Mae mor bwysig i’n myfyrwyr ennill profiad o weithio gyda diwydiant tra byddant yn astudio gyda ni. Rwy’n siŵr y bydd interniaeth Ben yn rhoi profiad sylweddol iddo a fydd yn ei helpu pan fydd yn graddio.”

I gael gwybod mwy am gyrsiau MADE Cymru, neu am sgwrs anffurfiol, anfonwch e-bost atom MADE@uwtsd.ac.uk, ffoniwch ni ar 01792 481199 neu cwblhewch y ffurflen isod.

Mae MADE Cymru yn gyfres o raglenni sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu ac uwchsgilio cydweithredol. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa

Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.