Andrew Williams o PerkinElmer: dysgu seiliedig ar waith gyda MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae Andrew Williams yn Uwch-beiriannydd Gweithgynhyrchu gyda PerkinElmer, corfforaeth fyd-eang sy’n canolbwyntio ar feysydd busnes diagnosteg, ymchwil gwyddorau bywyd, profion diwydiannol, bwyd, ac amgylcheddol. Ac yntau yng Nghymru, yn ddiweddar cofrestrodd Andrew ar rai o’r modiwlau a gynigir gan Made Cymru. Y mae eisoes wedi cwblhau ‘Cyflwyniad i Ddiwydiant 4.0’  ac mae hefyd yn astudio ‘Cyflwyniad i Reoli Arloesedd’ a ‘Rheoli Datblygiad Cynnyrch Newydd’.  Yn ogystal â bodoli fel modiwlau annibynnol, gall y rhain gael eu defnyddio fel credydau tuag at MSc mewn Rheoli Arloesedd. Maent oll wedi’u hachredu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Penderfynom gael sgwrs fach ag Andrew er mwyn dysgu mwy am y cwrs ac am yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i gael ar ei waith.

Felly, Andrew, sut clywaist ti am MADE Cymru i ddechrau arni?

Dysgais am MADE Cymru gan Graham Howe, gan ddilyn argymhelliad ein rheolwr Adnoddau Dynol Grant Jones, a’n Cyfarwyddwr Gweithrediadau Mark Lambert.

Beth berodd i ti gofrestru ar y cwrs?

O edrych ar y modiwlau gwahanol ar y cwrs MSc, meddalais ‘rwy’n siŵr fy mod i’n gwneud hynny’n barod’, a ‘dw i’n meddwl y gallwn i gwblhau prosiectau gwaith a fyddai’n bodloni gwahanol griteria’r modiwl hwn’.

Roeddwn i’n meddwl y byddai pawb ar eu hennill, fy nghwmni a finnau hefyd – addysg bellach gyda chymwysterau’r 21ain Ganrif, dyna yw e!

Sut cafodd/sut mae’r modiwlau’n cael eu dysgu a beth oedd dy ymrwymiad amser?

Mae fy modiwlau i’n cael eu dysgu ar brynhawniau Gwener, rhwng 1-5pm fel arfer. Dosbarthiadau tiwtorial Live TEAMS yw’r rhain, ac rwyf wastad yn sicrhau mod i’n bresennol. Rwy’n treulio mwy o amser ar y cyrsiau yn ystod yr wythnos, yn darllen a’n cwblhau’r tasgau a osodwyd ayyb.

Sut wyt ti’n ymdopi â gweithio ac astudio?

Rwy’n credu fy mod i’n ymdopi’n dda iawn wrth weithio, astudio, a mwynhau bywyd teuluol ar yr un pryd. Gan fod llawer o’r modiwlau yn seiliedig ar waith, gallaf ddefnyddio profiadau fy nghefndir diwydiannol yn ogystal â defnyddio’r syniadau newydd yn y gweithle hefyd. O ganlyniad, rwy’n cael mwy o foddhad o lawer o’n swydd. Rwyf wir yn mwynhau dysgu am syniadau a dulliau newydd, ac yna’u gweld yn dwyn ffrwyth yn y gweithle.

Pa bethau penodol o’r modiwlau sy’n werthfawr i ti?

Cyflwyniad i Ddiwydiant 4.0 – edrych ar dechnolegau newydd, megis argraffu 3D, Realiti Estynedig, Prosesau Awtomatiaeth Robotaidd a mwy. Pethau cyffrous!

Rheoli Arloesedd – Edrych ar Arloesedd a’r holl broses sy’n ymwneud ag o. Roeddwn i’n arfer meddwl amdano fel gair yn unig, ond bellach rwy’n gweld pa mor werthfawr ydyw i gwmnïau a bod angen ei reoli – boed yn Gynnyrch, yn Broses, yn Wasanaeth – Radical neu Gronnol ac yn y blaen.

Wyt ti’n dysgu unrhyw sgiliau newydd?

Rwy’n credu fy mod i eisoes wedi dysgu sgiliau newydd. O fynychu’r modiwlau, mae’r rhaglen MADE wedi fy nysgu i edrych ar y broses o weithgynhyrchu yn ei gyfanrwydd, yr Economi Gylchol er enghraifft, sy’n feddylfryd diwydiannol y dylem ni gyd ei fabwysiadu.

Ym mha ffyrdd wyt ti’n credu y gwnei di ddefnyddio’r hyn yr wyt wedi’i ddysgu wrth dy waith? A wyt ti wedi gwneud eisoes?

Mewn sawl ffordd – rheoli Arloesedd wrth argraffu feisorau wyneb i’n staff, i’r gymuned, a’r GIG yn sgil Covid 19.  Integreiddio Realiti Estynedig a Phrosesau Awtomatiaeth Robotig ar gyfer y cynnyrch diweddaraf y bues i’n Rheolwr Prosiect Peirianneg Gweithgynhyrchu arno.

Mae’n amlwg fod Coronafeirws wedi cael effaith ar dy fyd gwaith yn ogystal â dy fywyd adref, sut all rhaglenni fel MADE wella rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol yn dy farn di?

Yn ogystal â’r pethau y soniais amdanynt uchod, bydd y rhaglen MADE yn dysgu ymgeiswyr sut i ddefnyddio technoleg i wella cyfathrebu o bell, defnyddio TEAMs i integreiddio Gweithio o Adref gyda’r Gweithle er enghraifft… Cael mynediad at fasau data gan ddefnyddio VPN er enghraifft..

Diolch Andrew – rydym yn edrych ymlaen at gael sgwrs arall gyda thi’n fuan.

Am gyfnod BYR, gall MADE Cymru gynnig safleoedd wedi’u noddi’n llawn (am ddim)*. E-bostiwch MADE@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Mae MADE Cymru yn gyfres o dair rhaglen sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy wneud ymchwil a datblygu ar y cyd ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n Rhannol/Llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 *Yn amodol ar gymhwysedd

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.