Ymunwch â ni am baned ac i drafod cyrsiau gweithgynhyrchu WEDI’U HARIANNU’N LLAWN*

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ers cyhoeddi bod ein modiwlau a’n cyrsiau bellach wedi’u hariannu’n llawn mae’r tîm wedi gweld llu o ymatebion a chwestiynau gan weithgynhyrchwyr Cymru. Yn sgil sesiwn cwestiwn ac ateb lwyddiannus iawn ar Zoom ym mis Mehefin, rydym wedi trefnu un arall ar gyfer 9:30am Dydd Mawrth 7 Gorffennaf. Dyma gyfle i chi glywed gan dîm MADE Cymru a chael atebion i’ch cwestiynau. Ni fydd y sesiwn anffurfiol hon yn para mwy nag awr.

Mae pob un o’n modiwlau wedi’u cynllunio i fod yn gyfleus, yn hyblyg, ac yn seiliedig ar waith (gallwch ddefnyddio’r hyn a ddysgwch ddydd Gwener wrth eich gwaith ddydd Llun). Mae’r addysgu yn fyw ac ar-lein, a chan arbenigwyr yn y diwydiant. Mae nifer o bwyntiau cychwyn gwahanol drwy gydol y flwyddyn a gallwch gymryd seibiant/ail-ymuno ar wahanol bwyntiau o’r cwrs.

Mae ein cyrsiau (a ardystiwyd gan PCYDDS) yn cynnwys:

  • Diwydiant 4.0 Gweithgynhyrchu Uwch
  • Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0
  • Rheoli Arloesedd

Denodd y sesiwn ddiwethaf nifer fawr o gwmnïau gweithgynhyrchu Cymru o ystod eang o wahanol sectorau – yn gymysgedd o fusnesau bach, canolig, a busnesau mwy. Ers hynny, mae llawer ohonynt wedi cofrestru ar gyfer y cyrsiau.

I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwestiwn ac ateb ar 7 Gorffennaf am 9:30pm, cliciwch y ddolen Zoom isod:

https://zoom.us/meeting/register/tJIqfuGqrzMqGdbeWkOqEXTcS0gEGN7oQo7U

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch MADE@uwtsd.ac.uk

Mae MADE Cymru yn gyfres o dair rhaglen sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Diwydiant 4.0 drwy wneud ymchwil a datblygu ar y cyd ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n Rhannol/Llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

*Yn amodol ar gymhwysedd

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.